Stichting Internationaal Constantin Brunner Instituut

(Stichting I.C.B.I.)


De Stichting I.C.B.I. is door de Nederlandse minister van Financiën aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Overeenkomstig het bepaalde in artikel 5b AWR (Algemene wet inzake rijksbelastingen) jo. artikel 1a t/m 1e URAWR (Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen) verstrekt de stichting de hierna volgende publieke informatie.

 

Naam: Stichting Internationaal Constantin Brunner Instituut (Stichting I.C.B.I.; het ICBI)

 

RSIN/fiscaal nummer:  805251650

 

Postadres: Melissekade 253, 3544CW Utrecht

 

Doelstelling volgens art. 2 van de statuten:

 

a.       publicatie van de werken en brieven, nagelaten door de filosoof Constantin Brunner, die op zevenentwintig augustus negentienhonderdzevenendertig in ’s-Gravenhage is overleden;

 

b.      te zorgen voor de verbreiding van zijn leer en gedachten op het gebied van wetenschap, filosofie, kunst en literatuur;

 

alles vanuit een algemeen maatschappelijk belang.

 

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan: volgt in mei 2017

 

Bestuurssamenstelling:

 

  • dr. Jürgen Stenzel, Göttingen, Duitsland, voorzitter
  • mr. Jan Herman Halm, Utrecht, Nederland, penningmeester
  • mevrouw Dorette Griem, Hemmingen, Duitsland
  • mevrouw Ria Jutte-Proper, Leiderdorp, Nederland
  • dr. Martin Rodan, Jerusalem, Israël
  • de heer Burkhard Alexander Scheepers, Voerde, Duitsland
  • de heer Matthias Springborn, Braunschweig, Duitsland
  • mevrouw Renate Stolte-Batta, Hamburg, Duitsland
  • de heer Hans Werner, Bussum, Nederland
  • dr. Robert Zimmer, Stuttgart, Duitsland

Beloningsbeleid:  De bestuurders oefenen hun  functies onbezoldigd uit. Kosten, die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken, worden hen door de stichting vergoed (statuten, artikel 5, derde lid).

 

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: 

 

De stichting zoekt steeds naar mogelijkheden, binnen de gegeven financiële mogelijkheden, het gedachtegoed van Brunner actief onder de aandacht te brengen. Zo werd in 2016 een belangrijke bijdrage geleverd door dr. Jürgen Stenzel, voorzitter, aan de omvangrijke herdenking door Radio Berlijn van Yehudi Menuhin die een enthousiast aanhanger van Brunner was en bestuurslid was van de stichting. Tevens werden de voorbereidingen getroffen voor de publicatie door dr. Robert Zimmer van een kleine biografie van Brunner. Dit in het kader van een door de uitgever Hentrich & Hentrich uitgebrachte serie van ‘Joodse Miniaturen’. De stichting zal deze publicatie die in 2017 gepland is, steunen met een bedrag van € 2.500. Naast het voorgenoemde wordt een voorraad aangehouden van boeken van Brunner die via de website besteld kunnen worden. Tevens wordt de omvangrijke verzameling brieven van en aan Brunner geordend en ontsloten voor het internet. In het kader van de vernieuwing van de website www.constantinbrunner.net is de Duitse versie vrijwel afgerond; gewerkt wordt aan de Engelse versie, terwijl de eerste voorbereidingen in 2017 zullen worden getroffen voor de Nederlandse versie.

 

Balans en staat van baten en lasten 2015.

Balans en staat van baten en lasten 2014.